top of page

La troupe

280065286_106023885443289_1083603967234585492_n.jpg

Les origines...

 

A l’origine de la troupe Trapné Ticho , l’obstination d’un étudiant en théâtre français : Florent Golfier. Résidant alors à Brno, dans le cadre d’un échange Erasmus, Florent Golfier contacte tout naturellement les professeurs de la section bilingue du Lycée Matyáš Lerch. Avec les professeurs Zuzana Cihlářová et Thierry Saint Arnoult, ils montent une troupe avec pour objectif le festival Lingue in scena de Turin (en Italie). Ce sera Esperanza, une pièce de théâtre en français. Et Matka kuráž a její děti, une pièce en tchèque.

Au fil des années, Thierry Saint Arnoult prend la direction de la troupe et propose d’adopter le nom de Trapné ticho, expression tchèque qui signifie un silence embrarrassant, un blanc.

U zrodu souboru Trapné Ticho stojí umíněnost jednoho francouzského studenta divadelnictví – Florenta Golfiera. Během svého výměnného pobytu Erasmus zcela logicky kontaktoval vyučující bilingvní sekce Gymnázia Matyáše Lercha. Spolu s učiteli Zuzanou Cihlářovou a Thierrym Saint Arnoultem založili soubor, který si dal za cíl zúčastnit se festivalu Lingue in scena v italském Turínu. Bude to Esperanza, divadelní hra ve francouzštině. A Matka kuráž a její děti v češtině. V průběhu let se Thierry Saint Arnoult ujal vedení souboru a navrhl adoptovat jméno Trapné ticho.

Des mots et des images...

 

Depuis la première année, l’accent a été mis sur un théâtre d’inspiration littéraire. Dans le cadre de la section bilingue, les élèves sont formés à l’analyse de textes littéraires. C’est pourquoi il est possible de leur proposer de travailler sur des pièces – classiques ou contemporaines – où les mots / la langue jouent un rôle essentiel. Si les textes proposés sont toujours retravaillés et simplifiés, pour les rendre plus accessibles aux élèves, ils nécessitent une compréhension et une analyse approfondies.

Néanmoins, les mots sont toujours accompagnés au niveau sonore (musique et bruitages) et au niveau visuel (théâtre physique, pantomime, danse, théâtre d’ombre) afin de rendre le spectacle accessible à un public qui n’est pas toujours francophone. Ainsi, le choeur est devenu au fil des années une marque de fabrique Trapné ticho.

Nous proposons des spectacles exigeants au niveau de la forme et au niveau du sens. Et rien de cela ne serait possible sans l’incroyable investissement de nos élèves.

Depuis 2011, plus d’une centaine d’élèves ont participé ou participent à notre troupe. Et il a même été possible de créer une troupe avec les anciens élèves du lycée qui souhaitent poursuivre le théâtre en français.

Od prvopočátků souboru byl kladen důraz na divadlo inspirované literaturou.

Během studia na bilingvní sekci se studenti učí analyzovat literární texty. Proto je možné nabídnout jim práci na divadelních hrách – často klasických, ale i moderních – kde slova a jazyk hrají hlavní roli. I když jsou texty her vždy přepracovány a zjednodušeny, aby byly studentům přístupnější, vyžadují analýzu a hluboké porozumění.

Slova jsou nicméně vždy doprovázena zvuky (hudba, zvukové efekty) a obrazy (fyzické divadlo, pantomima, tanec, stínové divadlo), aby byla představení srozumitelná i publiku, které není vždy frankofonní. V průběhu let se jakousi výrobní známkou Trapného ticha stala přítomnost sboru.

Nabízíme představení, která jsou náročná jak po stránce formální, tak po stránce obsahové. A nic z toho by nebylo možné bez neuvěřitelného nasazení našich studentů.

Od roku 2011 jich prošlo souborem víc než stovka. A dokonce vznikla skupina absolventů gymnázia, kteří si přejí v divadelní práci ve francouzštině pokračovat.

En remontant le cours du temps…

 

Les sections bilingues franco-tchèques ont été créées dès 1990.

Depuis, à Brno, quelques professeurs ont monté des spectacles de théâtre en français.

Tout d’abord, Henri Noubel qui, avec sa femme Alexandra Noubelová, ont créé Festivadlo, festival de théâtre lycéen amateur francophone, et l’ont dirigé durant près de 20 ans. Avec ses troupes, Henri Noubel a sillonné de nombreux festivals du réseau Artdrala.

Sophie Lefèvre, professeur de français et littérature, a monté quelques spectacles durant les cinq années où elle enseigné au lycée.

Stanislav Zajíček, professeur de latin et de littérature tchèque, quoique ne parlant pas le français, a également monté un spectacle en français et s’est rendu avec ses élèves au festival de Catane et au Festival des festivals à Bordeaux.

Notre troupe s’inscrit donc dans la riche et longue tradition du théâtre francophone amateur au lycée Matyáš Lerch.

 

Bilingvní francouzsko-české sekce byly vytvořeny již v roce 1990. Od té doby v Brně někteří učitelé režírovali divadelní představení ve francouzštině.

Prvním z nich byl Henri Noubel, který se svou ženou Alexandrou Noubelovou stvořil festival amatérského středoškolského frankofonního divadla Festivadlo, který spolu vedli dvacet let. Se svými soubory navštívil Henri Noubel mnoho festivalů sítě Artdrala.

Sophie Lefèvre, učitelka francouzštiny a literatury, během svého pětiletého působení na gymnáziu připravila se studenty několik her.

Stanislav Zajíček učí na gymnáziu latinu a český jazyk, a přestože nemluví francouzsky, nastudoval se studenty jednu divadelní hru ve francouzštině, se kterou vyrazili na festival v Catanu a na Festival festivalů v Bordeaux.

Náš soubor tak pokračuje v bohaté a dlouhé tradici amatérského frankofonního divadla na Gymnáziu Matyáše Lercha.

Le théâtre francophone au lycée Matyáš Lerch

280065286_106023885443289_1083603967234585492_n.jpg
bottom of page